• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Osoba zainteresowana przyznaniem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej składa w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie następujące dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru i przyznanie prawa wykonywania zawodu - do pobrania ze strony internetowej OIPiP w Lublinie w zakładce Formularze lub w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie,
2. dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej/ szkoły położnych,
3. dyplom studiów wyższych - jeśli podsiada,
4. suplement do dyplomu - jeśli został wydany,
5. zdjęcia o wymiarze 2,4 cm x 2,8 cm lub 4,8 cm x 3,8 cm - liczba zdjęć 2 sztuki,
6. dyplom ukończenia specjalizacji - jeśli posiada,
7. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie zawodu,
8. poprzednie prawo wykonywania zawodu - jeśli posiada.

Dokumenty w językach obcych muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumaczy przysięgłych.